نام سیم ایستگاه تست کشور سال اخذ
Hawk ACSS SECRI چین 2015
Lynx SECRI چین 2014
Hawk SECRI چین 2014
Squab SECRI چین 2014
Drake SECRI چین 2014
Canary SECRI چین 2014
Curlew SECRI چین 2014
Hyena پژوهشگاه نیرو ایران 2011
Ibis پژوهشگاه نیرو ایران 2011
Mink پژوهشگاه نیرو ایران 2011
35-6 پژوهشگاه نیرو ایران 2011
50-8 پژوهشگاه نیرو ایران 2011
Copper 16 پژوهشگاه نیرو ایران 2011
Copper 25 پژوهشگاه نیرو ایران 2011
Copper 35 پژوهشگاه نیرو ایران 2011
Copper 50 پژوهشگاه نیرو ایران 2011

لازم به ذکر است که در صورت نیاز کارفرمایان گرامی به مدارک فنی و مستندات تایپ تست های مذکور، خواهشمند است با دفتر مرکزی این شرکت تماس خاصل فرمایید.