برای تولید هادی های استاندارد و با کیفیت، وجود آزمایشگاهی با تجهیزات پیشرفته و دقیق اجتناب ناپذیر است. آزمایشگاه شرکت صنایع کابل کاشان با استفاده از امکانات و ابزار آزمایشگاهی مناسب، همواره کنترل های لازم را در هنگام تولید سیم هادی انجام می دهد. كارشناسان و متخصصان آزمايشگاه با انجام آزمون هایی كه در حين توليد و پس از آن بطور دائم بر روي محصولات صورت مي دهند، همواره كيفيت محصولات تولیدی را با استناد به استانداردهاي ملی و بین المللی تحت کنترل دارند.

آزمونهای استاندارد شامل موارد متعددی است که سیم هادی را از جهت مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و شیمیایی مورد آزمایش قرار داده تا در هر مورد از قابلیت آن اطمینان حاصل شود. با توجه به تجهیزات موجود، این آزمایشگاه هم اینک توان انجام اکثر آزمون های مورد نیاز بر روی سیم هادی اعم از روتین، نمونه ای و نوعی را در اختیار دارد. تاییدیه هاي اخذ شده از آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه نیرو، شرکت توانیر، آزمایشگاه بین المللیSECRI (عضو ILAC ) و گواهی نامه های مدیریت تضمین کیفیت از سازمان CSQ ایتالیا نشانگر موقعیت کیفی محصولات ما می باشد.

بر روی اکثر هادی های تولید شده توسط شرکت صنایع کابل کاشان، آزمون های نوعی (منجمله Creep Test و (UTS) Stress Strain) در آزمایشگاه های داخلی و خارجی با حضور نمایندگان کارفرما و مشاورین صنعت برق با موفقیت به انجام رسیده است. در سال 2015 نیز، آزمون های نوعی سیم هادی پرظرفیتHAWK/ACSS/TW/MA5 با حضور مدیران و مهندسین شرکت های برق منطقه ای و مشاورین در ایستگاه تست SECRIبا موفقیت انجام شده است.

در سال 98، با نصب و راه اندازی یک دستگاه 30 Tons Horizontal Tensile Testing، امکان انجام آزمون Stress Strain در آزمایشگاه شرکت فراهم گردیده و در حال حاضر مقدمات همکاری با آزمایشگاه فشارقوی پژوهشگاه نیرو به عنوان آزمایشگاه مرجع، در جریان می باشد.