این نوع هادی از رشته‌های آلومینویمی 1350-H19 تشکیل شده كه بصورت يك يا چند لايه به‌دور يك سيم مركزي آلومینیومی سطح مقطع گرد تابیده شده‌اند. هر لايه نسبت به لاية قبلي خود داراي تعداد 6 رشته بيشتر مي‌باشد. هادي‌هاي AAC مطابق با الزامات استانداردهای ASTM B231, BS215, IEC 61089, DIN 48201, BSEN 50182 و با تعداد رشته های 61,37,19,7 و 91 تولید می گردد.

در این هادی ها، H/W (وزن واحد طول = W و کشش افقی = H ) استفاده از آنها را در خطوط انتقال محدود می کند . این هادی ها عمدتا در مناطق شهری در نقاطی که اسپن ها کوتاه ولی هدایت بالا مورد نیاز است (مانند خطوط توزیع) استفاده می شوند.