قراردادها

ردیف توضیحات پروژه نام کارفرما
1 تولید، حمل و اجرای هادی پرظرفیت Hawk/ACSS/RW شرکت برق منطقه ای خراسان
2 تولید، حمل و تحویل هادی پرظرفیت Oriole/ACSS/RW شرکت برق منطقه ای اصفهان
3 تولید، حمل و تحویل هادی پرظرفیت Hawk/ACSS/TW شرکت برق منطقه ای مازندران
4 تولید، حمل و تحویل مقدار 450 تن سیم هادی کاناری AW شرکت برق منطقه ای فارس
5 تولید، حمل و تحویل مقدار 220 تن سیم هادی اسکواب و 20 کیلومتر فیبر نوری 12 شرکت برق منطقه ای آذربایجان
6 تولید ، حمل و تحویل مقدار 162 تن سیم هادی Lynx شرکت برق منطقه ای غرب
7 تولید 10 تن هادی هوایی مارتین AW شرکت برق منطقه ای هرمزگان
8 تولید 150 تن سیم هادی لینکس AW و 31 کیلومتر فیبر نوری 10.5 شرکت آذرخش بوشهر
9 تولید و حمل و تحویل 600 تن سیم لینکس شرکت برق منطقه ای باختر
10 تولید و حمل و تحویل 125 تن سیم اسکواب شرکت فراگستر بیستون
11 تولید، حمل و تحویل مقدار 600 تن سیم هادی کرلو شرکت برق منطقه ای تهران
12 تولید، حمل و تحویل مقدار 250 تن سیم هادی دریک و دریک AW شرکت برق منطقه ای خوزستان
13 تولید، حمل و تحویل مقدار 300 تن سیم هادی لینکس شرکت برق منطقه ای باختر
14 تولید، حمل و تحویل مقدار 300 تن سیم هادی لینکس شرکت برق منطقه ای باختر
15 تولید، حمل و تحویل مقدار 450 تن سیم هادی کاناری شرکت برق منطقه ای یزد
16 تولید، حمل و تحویل مقدار 500 تن سیم هادی دریک و دریک AW شرکت برق منطقه ای خوزستان
17 تولید، حمل و تحویل مقدار 100 تن سیم هادی اسکواب، هاک و کاناری شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
18 تولید، حمل و تحویل مقدار 125 تن سیم هادی لینکس شرکت برق منطقه ای باختر
19 تولید، حمل و تحویل مقدار 125 تن سیم هادی کاناری شرکت برق منطقه ای غرب
20 تولید، حمل و تحویل مقدار 17 تن سیم هادی کاناری شرکت برق منطقه ای غرب
21 تولید، حمل و تحویل مقدار 56 تن سیم محافظ مغزی لینکس شرکت برق منطقه ای اصفهان
22 تولید، حمل و تحویل مقدار 55 تن سیم هادی هاک شرکت برق منطقه ای یزد
23 تولید، حمل و تحویل مقدار 18 تن سیم هادی لینکس AW شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
24 تولید، حمل و تحویل مقدار 18 تن سیم هادی لینکس شرکت برق منطقه ای غرب
25 تولید، حمل و تحویل مقدار 17 تن سیم هادی لینکس شرکت برق منطقه ای آذربایجان
26 تولید، حمل و تحویل مقدار 10 تن سیم هادی ولف شرکت برق منطقه ای یزد
27 تولید، حمل و تحویل مقدار 36 تن سیم هادی هاک شرکت چلچیدان
28 تولید، حمل و تحویل مقدار 150 تن سیم هادی لینکس شرکت شیمبار
29 تولید، حمل و تحویل مقدار 82 تن سیم هادی اسکواب شرکت نصر نیروی یزد
30 تولید، حمل و تحویل مقدار 135 تن سیم هادی لینکس شرکت پرشین سازه پرتو
31 تولید، حمل و تحویل مقدار 115 تن سیم هادی کاناری شرکت پرشین سازه پرتو
32 تولید، حمل و تحویل مقدار 65 تن سیم هادی اسکواب شرکت پرشین سازه پرتو
33 تولید، حمل و تحویل مقدار 25 تن سیم هادی کرلو شرکت پرشین سازه پرتو
34 تولید، حمل و تحویل مقدار 60 تن سیم هادی اسکواب شرکت پرشین سازه پرتو
35 تولید، حمل و تحویل مقدار 200 تن سیم هادی کرلو شرکت نصر نیروی یزد
36 تولید، حمل و تحویل مقدار 100 تن سیم هادی لینکس شرکت نصر نیروی یزد
37 تولید، حمل و تحویل مقدار 25 تن سیم هادی لینکس شرکت نصر نیروی یزد
38 تولید، حمل و تحویل مقدار 50 تن سیم هادی کاناری شرکت تکاب نیروی فارس
39 تولید، حمل و تحویل مقدار 100 تن سیم هادی کاناری شرکت صنعتی چادر ملو
40 تولید، حمل و تحویل مقدار 20 تن سیم محافظ مغزی کاناری شرکت صنعتی چادر ملو
41 تولید، حمل و تحویل مقدار 35 تن سیم هادی کاناری شرکت تبدیل انرژی پایا
42 تولید، حمل و تحویل مقدار 50 تن سیم هادی اسکواب شرکت بهینه صنعت آرمان
43 تولید، حمل و تحویل مقدار 65 تن سیم محافظ کاناری شرکت تکاب نیروی فارس
44 تولید، حمل و تحویل مقدار 75 تن سیم هادی لینکس شرکت نصر نیروی یزد
45 تولید، حمل و تحویل مقدار 50 تن سیم هادی لینکس شرکت تبدیل انرژی پایا
46 تولید، حمل و تحویل مقدار 30 تن سیم هادی لینکس شرکت تبدیل انرژی پایا