در یک هادی GAP TYPE بین هسته و هادی با نوع خاصی از گریس مقاوم به دمای بالا پر میشود و در موقع سیمکشی با تکنیک خاصی کل بار مکانیکی عملا به روی هسته می افتد .این هادی ها بر اساس جریان دهی انواع مختلفی دارند:

هادی GTACSR جریانی معادل 1/6 برابر هادی ACSR با سطح مقطع مشابه را از خود عبور می دهد.

هادی GZACSR جریانی معادل 2 برابر هادی ACSR با سطح مقطع مشابه را از خود عبور می دهد.

سایز Dead-End Clamp هادی های GTACSR و GZTACSR اندکی بیشتر از هادی های ACSR می باشد .اما سایر تجهیزات، سایز مشابه دارند.