احداث شبکه هاي فشار قوی و متوسط خصوصا در محدوده شهری، داراي محدودیت هایی می باشد. مسئله حریم خطوط هوایی، ممانعت هاي مردمی به منظور احداث خطوط هوایی و نصب پایه ها و بسیاري مسائل سیاسی و اجتماعی از این قبیل باعث می گردد شرکتهاي انتقال و توزیع برق در هنگام احداث و یا اصلاح خطوط به منظور افزایش ظرفیت توان انتقالی دچار مشکلات فراوانی شوند. با افزایش تقاضا و رشد بار در درجه اول نیاز به افزایش سطح مقطع سیم های هادی بوده و طبعا به جهت افزایش سطح مقطع سیم نیاز به تغییر در آرایش مکانیکی خطوط خواهد بود که علاوه بر مسائل و مشکلات ذکر شده مستلزم افزایش قیمت تمام شده پروژه به دلیل تغییر کشش پایه ها در زوایا و انتهاي سکشن ها و تغییر تجهیزات خط می باشد. بدیهی است با توجه به اینکه استفاده از هادیهاي ACSR به دلیل استحکام نسبتا خوب و وزن واحد طول کم به طور رایج در شبکه هاي فشار قوی و متوسط هوایی کاربرد دارد، به منظور افزایش توان انتقالی خط نیاز به استفاده از هادي هایی با سطح مقطع بالاتر و تغییر تجهیزات خط که ذکر شد خواهد بود.

هادیهاي پرظرفیت در سال 1970 توسط شرکت رینولدز متالز ارائه شدند. این هاديهاي كه با نام اختصاري HTLS شناخته ميشوند قابليت كار در دماهاي بالا و با شكم پايين را دارند. هادی های Gap Type بیش از 40 سال و هادی های ACSS بیش از 44 سال است که وارد بازار شده اند. درحالیکه از تاریخ تولید هادی های ACCCR و ACCC و هادی های C7 به ترتیب بیش از 10 , 9 , 7 سال نمی گذرد و لذا درمورد بعضی از انواع هادی های HTLC از جمله ACCC هنوز قطعیت مشخصی درمورد طول عمر حاصل نشده است.

اين هاديها طي 30 سال گذشته در بسياري از نقاط دنيا مورد استفاده و بهره برداري قرار گرفته اند. هاديهاي پرظرفيت، ظرفيت حمل جريان را تا دو برابر افزايش مي دهند و بهترين گزينه جهت جايگزين شدن با هاديهاي قديمي بدون نياز به احداث خطوط جديد ميباشند. استفاده از هاديهاي پرظرفيت در سطوح مختلف ولتاژ و جايگزيني هاديهاي معمولي با اين هادي ها در بس ياري از كشورها به انجام رسيده است . استفاده از هاديهاي پرظرفيت در ايران سابقه چندان زيادي ندارد. از هادي پرظرفيت نوع GZTACSR براي اولين بار در كشور در خطوط فوق توزیع ناحیه شرقی شهر اصفهان استفاده شده است.

از نظر ویژگیهاي رفتاري، تفاوت بین هادی های ACSR با هادي پرظرفیت را می توان به صورت زیر فهرست نمود.

  • دماي کار پیوسته بالاتر نسبت به ACSR تا 200oC با مغزی Mischmental با درجات متفاوت RTS یا با مغزی آلومینیوم کلاد AW با استحکام هسته درحد فولاد گالوانیره معمول در ACSR های با مغزی AW2 و AW3
  • قابلیت انتقال جریان بیشتر (تا دو برابر)
  • نفوذ کمتر رطوبت به دلیل چیدمان فشرده تر رشته هاي آلومینیومی در نوع TW
  • افزایش سطح مقطع آلومینیومی به مقدار 20 تا 25 درصد به طور متوسط در حالت قطر برابر
  • خاصیت Self-Damping بالاتر
  • داراي Sag (شکم سیم) کمتر در دماهاي کاري بالا (در انتقال قدرت مشابه)
  • داراي هدایت الکتریکی بالا حدود IACS 63% (هدایت الکتریکی آلومینیوم معمولی 1350-H19 برابر با % 61 است) و به عبارت دیگر مقاومت الکتریکی پایین تر ( 15 تا 25 % به طور متوسط)
  • عدم وجود فاکتور خزش (Creep) دراز مدت در مقایسه با هادي هاي ACSR در نوع TW

منحنی زیر میزان Sag را در دو نمونه سیم نشان می دهد: