سیم های محافظ به دو بخش تقسیم بندی می شوند

1- سیم های محافظی که از نوع مغزی سیم های هادی بوده و مشخصات کاربردی ترین آنها در سیستم انتقال نیروی کشور براساس استاندارد ASTM A363 به شرح جدول ذیل می باشد.

Breaking Strength Weight Total area Overall Diameter Strand Strands Code
KN Kg/km mm² mm Diameter Number Number
50.11 313.36 39.49 8.04 2.68 7 Hawk Core
54.31 339.61 42.80 8.37 2.79 7 Lynx core
75.06 469.37 59.15 9.84 3.28 7 Canary Core
85.95 537.50 67.73 10.53 3.51 7 Curlew Core

2- سیم های محافظ باسایزهای مختلف با بیشترین کاربرد بصورت زیر و تحت استانداردهای ASTM A363 و ASTM B498 (با پوشش گالوانیزه) دسته بندی می شوند.

Breaking Strength Weight Total area Overall Diameter Strand Diameter Strands Number Code Name
KN Kg/km mm² mm
115.62 738.77 93.10 12.345 4.115 7 7 NO.6 AWG
91.72 586.02 73.85 10.995 3.665 7 7 NO.7 AWG
74.33 464.80 58.57 9.792 3.264 7 7 NO.8 AWG

لازم به ذکر است که اطلاعات کامل سیم های محافظ در کاتالوگ شرکت درج گردیده است.

تفاوت عمده سیم محافظ با مغزی سیم های هادی

1- جهت پیچش همه سیم های گارد، چپگرد است در حالیکه جهت پیچش مغزی سیم های هادی راستگرد می باشد.

2- طول گام مغزی هادی از طول گام سیم محافظ بیشتر است.

اگر از دو مورد فوق صرفنظر گردد، قطر مغزی سیم هادی با قطر سیم محافظ همنام آن تقریبا یکسان است. بطور مثال مغزی سیم کاناری با سیم محافظ No.7 8 در یک محدوده قرار داشته و می توان از مغزی سیم هادی نیز بعنوان سیم محافظ استفاده نمود.