Gap Type

در یک هادی GAP TYPE بین هسته و هادی با نوع خاصی از گریس مقاوم به دمای بالا پر میشود و در موقع سیمکشی با تکنیک خاصی  کل بار مکانیکی عملا به روی هسته می افتد .این هادی ها بر اساس جریان دهی انواع مختلفی دارند:

2

هادی GTACSR  جریانی معادل 6/1 برابر هادی ACSR با سطح مقطع مشابه را از خود عبور می دهد.

هادی GZACSR جریانی معادل 2 برابر هادی ACSR با سطح مقطع مشابه را از خود عبور می دهد.

 

 

1

سایز Dead-End Clamp   هادی های  GTACSR و GZTACSR اندکی بیشتر از هادی های ACSR می باشد .اما سایر تجهیزات، سایز مشابه دارند.