ACSS

اين هادی يكي از انواع هاديهای پرظرفيت بوده و داراي ويژگيهاي الكتریکی و مكانیکی خاصی نسبت به هاديهای ACSR ميباشد. در این هادی ها به جای استفاده از مفتول های آلومينيومی خالص ١٣٥٠ از سيمهاي آلومينيوم خالص كاملا آنيل يا نرم شده استفاده می گردد. از نظر الكتریکی، هدايت آلومينيومی که تحت كشش قرار گرفته و سخت شده است نسبت به مس در هادی های ACSR متداول، 61.2 درصد می باشد در حالي كه در آلومينيوم نرم، این مقدار 61 درصد است. اين امر نشانگر آن است كه آلومينيوم نرم در هادی های ACSS كارایی بيشتري در انتقال جریان دارد. در مغزي این هادی نيز ميتوان علاوه بر فولاد گالوانیزه از انواع خاصی از فولادهای موجود در بازار مانند آلومینیوم کلاد نوع 2 و 3 و نیز میش متال های نوع 3،4 و 5 استفاده نمود. اين هادی در مقايسه با هاديهای معادل ACSR از لحاظ شكل، وزن و سطح مقطع كل، داراي دماي كاري بالاتر از 200 درجه سانتيگراد می باشند در حالي كه اين دما براي هادي ACSR حدود 75 درجه ميباشد. در دماهاي بالاي عملياتی، استحكام کششی هادی ACSR كاهش می يابد ولي در هادی های ACSS به علت استفاده از آلومينيوم نرم (آنيل شده)، استحكام کششی با افزايش دما تغيير نمی كند. هادی ACSS قابليت تحمل جریان اضطراری زيادی را در شرايط لازم دارد. بارهاِ متناوب و نقاط پيك تقاضا می توانند به آساني توسط هادی ACSS تامين شوند چرا كه اين هادی می تواند در دمايیی بالاتر از دمای ACSR فعاليت كند.

3

بنابراین در اين نوع هادی مي توان ظرفيت حمل جريان را تا ٢ برابر نسبت به هاديهای معمول افزايش داد. همچنين اين محصول را ميتوان در گروه هاديهای پرظرفيت با شكم كم يعني HTLS نيز قرار داد چرا كه یکی ديگر از ويژگيهای خاص اين محصول ايجاد شكم كمتر از هاديهای ACSR در دماهای بالاتر از 75 درجه ميباشد. بنابراین اين هادی را ميتوان در دماهای بالا، LOW SAG در نظر گرفت. آنيل يا نرم كردن رشته های آلومينيومی در اين محصول باعث ميگردد رشته های آلومينيومی هادی به آسيبهاي سطحی حساس بوده و حتی در هنگام نصب، در صورت عدم دقت و یا عدم استفاده از دستگاه های نصب مناسب بادكردگی بيشتری در لايه های آلومينيومی اين محصول نسبت به هاديهای ACSR ديده شود كه با بهره گيري از روشها و دستگاههای استاندارد نصب ميتوان اين امر را كاهش داد و به وضعيت مطلوب رساند. امروزه هزاران مايل از هادی های ACSS در شمال آمريكا استفاده می شود.

(ACSS/TW (Trapezoidal Wire نوع تكامل يافته محصول اصلی است به نحوی كه سيم های آلومينيوم به صورت ذوزنقه ای شكل تولید مي شوند تا همپوشانی حداکثری بین رشته ها ایجاد شده و فضاهای خالی بين آن ها را كاهش دهند. تغيير هادی ها به ACSS/TW در خطوطی كه نياز به تغيير دارند  راهی برای پر ظرفيت كردن خطوط با حداقل تغييرات است.

IMG_7751edit IMG_7545edit2