سیم های سیستم زمین

به منظور ایمنی و حفاظت افراد و تجهیزات الکتریکی استفاده از سیستم ارت ضروري بوده و بایستی آنرا در احداث ساختمان هاي مسکونی و صنعتی لحاظ نمود. ویژگی هاي مهم یک سیستم زمین مناسب عباتند از:

Electrical Impedance Low

Mechanical Resistance High

Resistance Corrosion High

بطورکلی استفاده از سیستم ارت موجب افزایش ایمنی افراد و تجهیزات می شود. اهداف بکارگیري سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :

الف- حفاظت و ایمنی جان انسان

ب- حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

ج- فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت کار

د – جلوگیري از ولتاژ تماسی

ه – حذف ولتاژ اضافی

و- جلوگیري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه

ز  اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتریکی بسیار پایین ، مقاومت مکانیکی بسیار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگی داشته باشد.

مهمترین خطاها در شبکه، شامل انواع اتصال کوتاه ها و قطعی ها  در خطوط انتقال یا تجهیزات سیستم می باشد. خطا در شبکه باعث قطعی برق، کاهش ولتاژ مصرف کنندگان و آسیب رساندن به تجهیزات شبکه و افراد خواهد شد.

Slider-3