سیم های سودرونیک

 

سیم مسی آنیل شده مخصوص استفاده در ماشین های جوش را سیم های سودرونیک می نامند. این سیم ها در صنایع بسته بندی (قوطی ها و …) کاربرد فراوان دارند.

استاندارد مورد استفاده برای این سیم ها Soudronic Standard 0620 بوده و بسته به نوع مس OFE مطابق با كد استاندارد C10100 و ETP مطابق با كد استاندارد C11040 تولید می شوند.

این سیم ها به صورت تك رشته و آنیل شده در قطر های مطابق در خواست مشتری تولید می شوند.