تایپ تست ها

      نام سیم           آزمایشگاه تایپ تست             کشور        سال اخذ
    Hawk ACSS                    SECRI              چین           2015
         Lynx                    SECRI              چین           2014
        Hawk                    SECRI              چین           2014
       Squab                    SECRI              چین           2014
       Drake                    SECRI              چین           2014
      Canary                    SECRI              چین           2014
      Curlew                    SECRI              چین           2014
      Hyena             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
        Ibis             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
       Mink             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
       35-6             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
       50-8             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
    Copper 16             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
    Copper 25             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
    Copper 35             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011
    Copper 50             پژوهشگاه نیرو              ایران           2011

لازم به ذکر است که در صورت نیاز کارفرمایان گرامی به مدارک فنی و مستندات تایپ تست های مذکور، خواهشمند است با دفتر مرکزی این شرکت تماس خاصل فرمایید.